Privacybeleid

Deze privacyverklaring inzake gegevens voldoet aan de informatieplicht conform de vereisten van art. 12 ev. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (hierna: "AVG") en geeft u een overzicht van de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna: "gegevens") op de website van Arvato Supply Chain Solutions (hierna: "website").

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van mijn gegevens?

Arvato Supply Chain Solutions SE
Reinhard-Mohn-Straße 22
33333 Gütersloh
Duitsland

Telefoon +49 5241 90-90174
E-Mail Contact
https://arvato.com

is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens op de website. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Arvato Supply Chain Solutions SE via bovengenoemd postadres, met de toevoeging "T.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming", of via het e-mailadres data-privacy@arvato-supply-chain.com.

Arvato Supply Chain Solutions SE (hierna: "we" of "ons") verwerken persoonsgegevens conform de bepalingen van de AVG en de Bundesdatenschutzgesetz (Duitse Wet gegevensbescherming, hierna: "BDSG").

2. Welke gegevens worden geregistreerd?

In verband met uw bezoek aan de website en uitsluitend waar dit technisch, contractueel of wettelijk vereist is, worden uw gegevens verwerkt om de gewenste inhoud weer te geven en om uw gebruik van de functies van de website mogelijk te maken.

Wanneer u de website bezoekt, worden automatisch gegevens verzameld van de computer die is gebruikt om toegang te krijgen (hierna: "toegangsgegevens"). Deze toegangsgegevens omvatten details over de inhoud die u op de website opvraagt en uw gebruiksgedrag, evenals gegevens over type en versie van de browser, het besturingssysteem, de internetprovider, datum en tijd van het gebruik van de website, hiervóór bezochte websites, websites die u bezoekt via onze website en het IP-adres van de computer (ook "logbestanden" genoemd). Met de toegangsgegevens worden met behulp van web-tracking pseudonieme gebruiksprofielen gemaakt en geanalyseerd. Daardoor is het voor ons niet mogelijk u persoonlijk te identificeren.

In principe kunt u de functies van de website, zoals "Over ons", gebruiken zonder uw gegevens in te voeren. Bij het gebruik van bepaalde functies is het echter noodzakelijk gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer in te voeren, bijvoorbeeld als u contact met ons wilt opnemen of u wilt aanmelden voor een nieuwsbrief. Verplichte gegevens zijn gewoonlijk gemarkeerd met een *.

3. Welke cookies worden gebruikt?

Op de website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Welke cookies worden opgeslagen, wordt bepaald door de browser die u gebruikt. Wanneer de betreffende website opnieuw wordt bezocht, stuurt de webbrowser de inhoud van de cookies terug en kan de gebruiker worden herkend. Cookies zijn beperkt tot een bepaalde tijdsperiode (bijvoorbeeld tot de browsersessie wordt beëindigd). Daarnaast kunt u cookies naar wens configureren en verwijderen via de instellingen van uw browser. Het voortijdig verwijderen ervan kan er echter toe leiden dat de functies van de website slechts in beperkte mate beschikbaar zijn.

De website maakt onderscheid tussen twee soorten cookies: functionele cookies en optionele cookies. Functionele cookies worden gebruikt om de website technisch en functioneel onberispelijk aan te bieden (bijv. identificatie en authenticatie van de gebruiker, taalinstellingen, weergave van afbeeldingen). Zonder de functionele cookies zijn de functies van de website slechts in beperkte mate beschikbaar. De optionele cookies helpen om functies van de website te optimaliseren door het gebruikersgedrag te registreren en te analyseren in de vorm van statistieken.

Cookies dienen in principe alleen voor herkenning online en zijn niet gepersonaliseerd. Cookies kunnen persoonlijke gegevens bevatten wanneer de gegevens die door de cookies worden gegenereerd worden gecombineerd met andere gegevens, bijvoorbeeld met toegangsgegevens volgens art. 2 (zoals bij gebruik van web-tracking). Een dergelijke combinatie vindt in principe alleen in gepseudonimiseerde vorm plaats. Een persoonlijke combinatie is alleen toegestaan als u daarmee hebt ingestemd of als dat wettelijk is toegestaan.

4. Welke gegevens worden verzameld en voor welke doelen?

De doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt kunnen gebaseerd zijn op technische, contractuele of wettelijke vereisten of gebaseerd zijn op toestemming die is gegeven, indien van toepassing. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doelen:

  • Het beschikbaar stellen van de website en het garanderen van de technische veiligheid, in het bijzonder door het herstellen van technische fouten, en waarborgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de systemen van de website;
  • Het maken van bereikmetingen en webanalyses om de website efficiënter en interessanter voor u in te richten en het uitvoeren van marktonderzoek;
  • Communicatie, het initiëren van overeenkomsten en klantenservice;
  • Het verstrekken van gratis downloads; en
  • Communicatie voor reclamedoeleinden.

Informatie over deze doelen van gegevensverwerking vindt u in de paragrafen van deze privacyverklaring hieronder.

4.1 Beschikbaarheid van de website

4.1.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Voor de functionaliteit van de website, de uitvoering van veiligheidsanalyses en ter verdediging tegen aanvallen worden de logbestanden automatisch verzameld als onderdeel van de toegangsgegevens zoals genoemd in deel 2 die worden verzameld door het computersysteem dat toegang zoekt tot de website en tijdens het gebruik van de website en worden de logbestanden tijdelijk opgeslagen. De logbestanden worden niet samen met andere gegevens opgeslagen. We gebruiken de logbestanden voor statistische analyses, om technische storingen te analyseren en te corrigeren, om pogingen tot aanvallen en fraude te bestrijden en om de werking van de website te optimaliseren.

4.1.2 Doel van en rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor het verzamelen van logbestanden is art. 6 (1) (f) AVG. Onze gerechtvaardigde belangen liggen in de functionaliteit van de website, het uitvoeren van beveiligingsanalyses en de verdediging tegen gevaren.

4.1.3 Duur van de opslag of criteria om deze duur te definiëren
Na het laden van de website worden de logbestanden opgeslagen op de webserver en wordt het daarin opgenomen IP-adres uiterlijk na zeven dagen verwijderd, conform de vereisten van de Duitse Telekommunikationsgesetz (Telecommunicatiewet, hierna: "TKG"). Er gelden andere regels indien een concrete verdenking bestaat en verdere opslag nodig is voor het doel van beoordeling en opheldering.

4.1.4 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
U hebt het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Als u gebruik wilt maken van uw mogelijkheid om bezwaar te maken, kunt u contact opnemen met het onder punt 1 vermelde contactadres.

4.2 Contactformulier

4.2.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op de website is er de mogelijkheid contact met ons op te nemen via een contactformulier. Als u gebruikmaakt van deze mogelijkheid, verstrekt u ons uw gegevens, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer, voor- en achternaam (ook "contactgegevens" genoemd) en uw vraag. De contactgegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw vraag (bijvoorbeeld vragen over producten en diensten) te verwerken.

4.2.2 Doel van en rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw contactgegevens is gewoonlijk art. 6 (1) (f) AVG. De gerechtvaardigde belangen liggen in de verwerking van uw specifieke vraag en de communicatie daarna. Indien het doel van het contact met u is om een overeenkomst te sluiten (bijvoorbeeld om gebruik te maken van onze diensten), is de rechtsgrondslag art. 6 (1) b AVG (uitvoering van een overeenkomst).

4.2.3 Duur van de opslag of criteria om deze duur te definiëren
Na het verwerken van uw vraag en het beëindigen van verdere communicatie, worden uw contactgegevens verwijderd. Er gelden andere regels indien het doel van het contact het sluiten van een overeenkomst is. Voor dat doel worden uw gegevens slechts bewaard tot de contractuele en/of wettelijke bewaartermijnen (momenteel zes tot tien jaar) zijn verstreken.

4.2.4 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
U hebt het recht om wegens redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw contactgegevens. Als u gebruik wilt maken van uw mogelijkheid om bezwaar te maken, kunt u contact opnemen met het onder punt 1 vermelde contactadres. Wanneer u bezwaar maakt, kan de verwerking van uw vraag niet worden voortgezet. Er gelden andere regels als de opslag van uw contactgegevens nodig is voor het sluiten of het uitvoeren van een overeenkomst.

4.3 Uitoefening van rechten van betrokkenen

4.3.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Via deze mededeling inzake gegevensbescherming, vestigen wij uw aandacht op de mogelijkheid om de rechten te doen gelden die de wet inzake gegevensbescherming aan de betrokkenen toekent, zoals informatie. Om uw aanvraag volledig te kunnen beantwoorden, zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit te verifiëren. Dit is om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Om deze reden kan het nodig zijn dat u ons een kopie van uw paspoort of soortgelijke informatie over uzelf en over de individuele gegevensverwerking verstrekt. In deze verstrekte informatie kunt u informatie weglaten die niet noodzakelijk is om uw identiteit te bewijzen (op een paspoortkopie kunnen bijvoorbeeld oogkleur, lengte of nationaliteit worden weggelaten). Zonder deze informatie kunnen wij niet voldoen aan uw rechten als betrokkene.

4.3.2 Doel van en rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
Krachtens de AVG zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens te verwerken wanneer het doel uitoefening van de rechten van een betrokkene is. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 (1) (c) AVG.

4.3.2 Duur van de opslag en criteria om deze duur te definiëren
Wij bewaren de correspondentie met u in verband met het uitoefenen van uw rechten als betrokkene gedurende een periode van drie jaar. Dit geldt niet voor bewijzen van identiteit, bijvoorbeeld een gemarkeerde kopie van uw persoonlijke identiteitsbewijs, als u ons die verstrekt. Deze wordt verwijderd zodra uw identiteit is bevestigd.

4.3.3 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
De verwerking van uw gegevens is vereist om te voldoen aan uw rechten als betrokkene. In dat opzicht hebt u geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

4.4 Gratis inhoud downloaden (bijv. studies, whitepapers)

4.4.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Via de website kunt u door ons beschikbaar gestelde inhoud downloaden, zoals studies of whitepapers over actuele onderwerpen uit onze bedrijfstakken. Wanneer u downloadt, worden uw contactgegevens via het aanmeldscherm naar ons verzonden en vervolgens opgeslagen. Daarbij leggen we ook datum en tijd van uw download vast. Het downloaden is vrijwillig, gratis en over het algemeen onafhankelijk van andere functies van de website. Meer details vindt u in de contractuele bepalingen (link naar Voorwaarden en bepalingen in de voettekst).

4.4.2 Doel van en rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
Het downloaden van gratis inhoud is een onlinefunctie die wij u aanbieden. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw hiermee verband houdende gegevens is de overeenkomst conform art. 6 (1) (b) AVG.

4.4.3 Duur van de opslag of criteria om deze duur te definiëren
Uw gegevens worden bewaard zolang dat nodig is om de overeenkomst inzake het downloaden van gratis content uit te voeren. De overeenkomst eindigt automatisch zodra de download met succes is voltooid. Na de beëindiging van de overeenkomst worden uw gegevens slechts bewaard tot de contractuele en/of wettelijke bewaartermijnen (momenteel zes tot tien jaar) zijn verstreken.

4.4.4 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
De verwerking van uw gegevens is vereist om de overeenkomst voor het downloaden van gratis inhoud na te komen. In dat opzicht hebt u geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

4.5 Registratie voor evenementen

4.5.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Via de website kunt u zich inschrijven voor afzonderlijke evenementen. Over het algemeen bestaan de evenementen uit presentaties over actuele onderwerpen en ontwikkelingen in onze bedrijfstakken. Ook kunnen ons dienstenportfolio en nieuwe producten en diensten worden gepresenteerd. Uw contactgegevens worden via het inschrijfformulier naar ons verzonden en verder verwerkt voor uw deelname. Daarbij leggen wij ook datum en tijd van uw inschrijving vast. Uw gegevens worden slechts doorgegeven aan derden (bijvoorbeeld organisatoren van evenementen, hotels) als dat nodig is voor uw deelname aan het evenement.

4.5.2 Doel en rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
Deelname aan evenementen is een onlinefunctie die wij u aanbieden. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw hiermee verband houdende gegevens is de overeenkomst conform art. 6 (1) (b) AVG.

4.5.3 Duur van de opslag of criteria om deze duur te definiëren
Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor deelname aan de afzonderlijke evenementen. Na uw deelname worden uw gegevens slechts bewaard tot de contractuele en/of wettelijke bewaartermijnen (momenteel zes tot tien jaar) zijn verstreken.

4.5.4 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om u te laten deelnemen aan het specifieke evenement. In dat opzicht hebt u geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

4.6 Zakelijk klantonderzoek

4.6.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Als onderdeel van onze zakelijke klantrelaties voeren we af en toe klantonderzoeken uit om de klanttevredenheid vast te leggen en onze diensten te verbeteren. Het klantonderzoek is bedoeld voor onze zakelijke klanten, maar meestal slaan wij uw contactgegevens ook op in onze klantendatabase als u als contactpersoon optreedt. We gebruiken uw contactgegevens om u uit te nodigen voor deelname aan het klantonderzoek. Deelname is vrijwillig en u hebt de mogelijkheid ons op ieder moment te laten weten dat u in de toekomst geen uitnodigingen meer wilt ontvangen om deel te nemen aan klantonderzoeken. Uw contactgegevens zijn meestal niet langer nodig voor de analyse, omdat de klantonderzoeksresultaten louter statistische gegevens bevatten. Het is daarna niet langer mogelijk u persoonlijk te identificeren.

4.6.2 Doel en rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw contactgegevens is art. 6 (1) (f) AVG. Onze gerechtvaardigde belangen liggen in de klantenservice en klantenbinding en in de verbetering van onze diensten.

4.6.3 Duur van de opslag of criteria om deze duur te definiëren
Onderzoeksresultaten worden in principe bewaard voor de duur van de zakelijke relatie. Andere bepalingen gelden indien de onderzoeksresultaten louter statistische gegevens bevatten.

4.6.4 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
U hebt het recht om wegens redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw contactgegevens. Als u gebruik wilt maken van uw mogelijkheid om bezwaar te maken, kunt u contact opnemen met het onder punt 1 vermelde contactadres.

4.7 Web-tracking

Deze website bevat diensten die het gebruiksgemak optimaliseren en het bereik van de website meten. Voor dit doel worden uw toegangsgegevens geregistreerd conform deel 2 en wordt, met behulp van cookies, het gebruiksgedrag geanalyseerd conform deel 3. Web-tracking vereist in principe geen persoonlijke identificatie. Het IP-adres dat in uw aanmeldgegevens is opgenomen wordt ofwel helemaal niet gebruikt of wordt in verkorte vorm gebruikt, waardoor uitsluitend gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden aangemaakt. Wanneer een profiel wordt aangemaakt, wordt het in principe niet gecombineerd met andere gegevens, en u hebt te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Persoonlijke gebruiksprofielen worden alleen in uitzonderlijke gevallen aangemaakt en uitsluitend als u daar toestemming voor hebt gegeven.

De web-trackingdiensten worden rechtmatig verleend door dienstverleners die het gebruiksprofiel volgens onze instructies verwerken en niet voor hun eigen doelen. Dit wordt geborgd op basis van orderverwerkingsovereenkomsten. Als de dienstverleners vestigingen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (hierna: "EU/EER") hebben, vindt er een zogenoemde "overdracht naar een derde land" plaats. Dat is toegestaan als u hiermee hebt ingestemd, als wij hebben voorzien in waarborgen voor een niveau van gegevensbescherming in lijn met de Europese norm, of als de Europese Commissie het derde land heeft aangemerkt als een veilig derde land. De overdracht naar een derde land van de desbetreffende dienst wordt hieronder in detail besproken. Meer informatie over de ontvangers van uw gegevens en de overdracht naar een derde land vindt u in de delen 6 en 7.

4.7.1 Google Tag Manager
De website maakt gebruik van Google Tag Manager. Deze dienst wordt geleverd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (Google Inc.). Google Tag Manager kan worden gebruikt om de in deze website geïntegreerde web-trackingdiensten en andere diensten te beheren met behulp van zogenaamde "tags" (tijdelijke aanduidingen voor een websitecode). Google Tag Manager implementeert alleen deze tags. Er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonlijke gegevens verzameld door Google Tag Manager. Google Tag Manager activeert slechts andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens.

4.7.2 Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de dienst Google Analytics. Google Analytics wordt geleverd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna: "Google"). Google Analytics maakt een gepseudonimiseerd gebruiksprofiel aan om het gebruiksgemak van de website te optimaliseren. Pseudonimiteit wordt gewaarborgd doordat het IP-adres wordt ingekort voordat uw gegevens aan Google worden overgedragen en er geen conclusies over uw identiteit kunnen worden getrokken. Het gepseudonimiseerde gebruiksprofiel wordt na verzending geanalyseerd om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren. Het wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens. Door middel van een orderverwerkingsovereenkomst waarborgen we dat Google de gegevens uitsluitend conform onze instructies.

Aanvullende informatie over gegevensverwerking door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google inzake gegevens:  https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

4.7.3 Gebruik van de SalesViewer®-technologie:
Deze website maakt gebruik van SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH op basis van de gerechtvaardigde belangen van de websitebeheerder (conform art. 6 (1) (f) AVG) om gegevens over marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoelen te verzamelen en op te slaan.

Om dat te doen, wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt die dient om gegevens in verband met bedrijven en het bijbehorende websitegebruik te registreren. De met deze technologie geregistreerde gegevens worden versleuteld in een niet-opvraagbare eenrichtingsfunctie ("hashing" genoemd). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en worden niet gebruikt om websitebezoekers persoonlijk te identificeren.

De door Salesviewer opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke bewaarplicht meer is.

De registratie en opslag van gegevens kunt u op ieder moment, met onmiddellijke vankrachtwording in de toekomst, intrekken door te klikken op https://www.salesviewer.com/opt-out om zo te voorkomen dat SalesViewer® uw gegevens registreert. In dat geval wordt een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in uw browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken.

4.7.4 LinkedIn Insight Tag
Onze website maakt gebruik van de conversietool "LinkedIn Insight Tag" van LinkedIn Ireland Unlimited Company. Deze tool creëert een cookie in de webbrowser waarmee de volgende informatie kan worden verzameld: IP-adres, apparaat- en browserkenmerken, en pagina-events (bijv. paginaweergaven). Deze gegevens worden versleuteld, binnen zeven dagen geanonimiseerd en de geanonimiseerde gegevens worden binnen 90 dagen verwijderd. LinkedIn deelt geen persoonlijke informatie met Arvato Supply Chain Solutions, maar verstrekt geanonimiseerde rapporten over de doelgroep van de website en de weergaveprestaties. Daarnaast biedt LinkedIn de mogelijkheid tot retargeting via de Insight Tag. Arvato Supply Chain Solutions kan deze gegevens gebruiken om gerichte reclame buiten haar website te tonen zonder de websitebezoeker te identificeren. Voor meer informatie over het privacy beleid van LinkedIn verwijzen wij u naar de LinkedIn privacyverklaring.

LinkedIn leden kunnen het gebruik van hun persoonlijke informatie voor promotionele doeleinden controleren in hun account instellingen. Om de Insight Tag op onze website uit te schakelen ("Opt-out"), klik hier.

4.7.5 Doel van en rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor het verzamelen en analyseren van pseudonieme gebruiksprofielen is art. 6 (1) f AVG/art. 15 (3) Telemediengesetz (Wet inzake telemedia, hierna: "TMG"). Onze gerechtvaardigde belangen liggen in het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid van de website en het meten van het bereik.

4.7.6 Duur van de opslag of criteria om deze duur te definiëren
De gegevens die worden verzameld en geanalyseerd bij het gebruik van web-trackingservices worden over het algemeen opgeslagen tot u bezwaar maakt tegen het gebruik ervan. De opslagduur van cookies is over het algemeen niet langer dan 24 maanden.

4.7.7 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van Google Analytics door uw browserinstellingen te wijzigen en/of op de link hieronder te klikken en de beschikbare browser-plug-ins te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Daarnaast kunt u web-tracking door alle providers die deelnemen aan het zelfreguleringsinitiatief "Your Online Choices" centraal deactiveren via de link https://www.youronlinechoices.com/nl.

4.8 Reclame

We gebruiken uw toegangsgegevens zoals genoemd in deel 2 ook om op maat gemaakte reclame op onze websites en in de nieuwsbrief van Arvato Supply Chain Solutions te activeren. Hiermee kunnen wij klikfraude herkennen en advertenties activeren die zo relevant mogelijk voor u zijn. De reclame die u wordt aangeboden wordt gekozen op basis van uw toegangsgegevens die worden opgebouwd wanneer u de websites en de nieuwsbrief gebruikt ("retargeting" genoemd). Als u ons uw toestemming hebt gegeven voor gepersonaliseerde advertenties, verwerken wij uw gegevens op deze grondslag voor zover u dat hebt toegestaan. Zonder uw toestemming verwerken wij uw gegevens uitsluitend met behulp van pseudoniemen, d.w.z. de gegevens die in het kader van online reclame worden opgebouwd, worden niet gecombineerd met uw andere gegevens (bijv. contactgegevens).

4.8.1 Gerichte reclame (nieuwsbrief)
Op de website kunt u zich aanmelden voor een gratis nieuwsbrief. Om uw identiteit te kunnen controleren en te kunnen zien dat u zich hebt aangemeld, maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Bij deze procedure worden de technische gegevens van uw aanmelding opgeslagen (bijv. tijd en datum). Ten bate van de aanmelding worden uw gegevens tevens naar ons verzonden via het aanmeldformulier en verder verwerkt door dienstverleners om de nieuwsbrief per e-mail te verzenden. In principe is dat uitsluitend uw e-mailadres. Meer gegevens zijn optioneel.

Door u aan te melden stemt u ermee in om per e-mail op uw interesses toegesneden reclame over onze producten en diensten op het gebied van logistiek te ontvangen, die afkomstig is van ons en van dochterondernemingen van onze bedrijvengroep Arvato Supply Chain Solutions.

Met behulp van cookies en trackingtechnologie leggen we uw gegevens vast tijdens het gebruik van de inhoud van de nieuwsbrief (bijvoorbeeld op welke links u hebt geklikt). Enerzijds doen we dit om te kunnen bepalen wanneer u de nieuwsbrief opent en hoe u deze gebruikt (bijvoorbeeld klikfrequentie of openingspercentage). Daarnaast kunnen we de inhoud en daarmee de reclame afstemmen op uw persoonlijke interesses (bijvoorbeeld interesse in een bepaalde bedrijfstak, zoals consumentenproducten). Voor deze individualisering kijken we behalve naar de gebruiksgegevens van de nieuwsbrief naar de volgende gegevens:

  • toegangsgegevens die zijn verkregen door uw gebruik van onze website zoals genoemd in deel 2 (logbestanden en gebruikte functies, bijv. het downloaden van een studie of whitepaper);
  • contactgegevens die door u zijn gedeeld en vrijwillige gegevens (naam, e-mail, telefoon, bedrijfsspecifieke informatie, bijv. bedrijfsnaam en branche).

Uw verzamelde gegevens worden gecombineerd en opgeslagen als een persoonlijk gebruiksprofiel in onze CRM-klantendatabase.

4.8.2 Doel van en rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
De rechtsgrondslag voor online reclame met gebruiksprofielen onder pseudoniem is art. 6 (1) f AVG/art. 15 (3) TMG. Ons gerechtvaardigde belang ligt in de op maat gemaakte presentatie van reclame en het aanbieden van onze producten en diensten via de website en de nieuwsbrief.

De rechtsgrondslag voor geïndividualiseerde reclame is uw toestemming conform art. 6 (1) a AVG/art. 7 (2) 3 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Wet oneerlijke handelspraktijken, hierna: "UWG"). De nieuwsbrief is bedoeld om (potentiële) zakelijke klanten van Arvato Supply Chain Solutions te benaderen met reclames om hen zo op de hoogte te stellen van zijn eigen producten en diensten. Aanmelding voor onze nieuwsbrief is vrijwillig en over het algemeen onafhankelijk van andere functies van de website.

4.8.3 Duur van de opslag of criteria om deze duur te definiëren
De voor online reclame aangemaakte gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden gedurende een periode van vier jaar bewaard, tenzij u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor de afwikkeling van de onlinereclame. Google-cookies worden over het algemeen na 30 dagen ongeldig.

Uw individuele interesses die via het gebruik van de nieuwsbrief worden vastgelegd worden bewaard tot u uw toestemming intrekt. In verband met wettelijke bewijsverplichtingen bewaren wij uw verleende toestemming en uw intrekking tot drie jaar na ontvangst.

4.8.4 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
U kunt online reclame voor Google-diensten als volgt deactiveren:

Daarnaast kunt u online reclame van alle aanbieders die deelnemen aan het zelfreguleringsinitiatief "Your Online Choices" centraal deactiveren via de link https://www.youronlinechoices.com/nl/.

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens met als doel het ontvangen van geïndividualiseerde reclame, en daarmee de nieuwsbrief, te allen tijde met vankrachtwording in de toekomst intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink of door uw intrekking naar Arvato Supply Chain Solutions SE te verzenden, per e-mail naar: info[at]arvato-supply-chain.com, of per post naar: "Reinhard-Mohn-Straße 22, 33333 Gütersloh, Duitsland".

4.9 Online sollicitatie

4.9.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Op deze website worden vacatures gepubliceerd; via deze vacatures kunt u solliciteren naar een baan bij Arvato Supply Chain Solutions. U wordt doorgeleid naar het Bertelsmann sollicitantenportaal. De feitelijke gegevensverwerking voor de sollicitatieprocedure van uw online sollicitatie vindt dus niet op deze website plaats. De verantwoordelijkheid voor de vacatures ligt bij het bedrijf dat ze heeft geplaatst. Dat bedrijf is ook degene die rechtmatig uw gegevens verkrijgt bij de ontvangst van uw online sollicitatie. Uw gegevens worden dus niet doorgegeven aan andere partijen.

Meer details over de gegevensverwerking voor uw online sollicitatie kunt u lezen tijdens uw registratie en het aanmaken van uw sollicitantenprofiel; deze details zijn toegankelijk via de volgende link: https://jobsearch.createyourowncareer.com/inhoud/Privacy-Policy/?locale=nl_NL

4.9.2 Doel van en rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking
Wanneer uw online sollicitatie naar een specifieke vacature is ontvangen, worden uw gegevens verwerkt voor recruitmentdoelen. In de initiatiefase van de arbeidsovereenkomst ligt het belang van uw potentiële werkgever erin te verifiëren dat u beschikt over de specialistische vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten die nodig zijn voor de vacante functie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is de overeenkomst conform art. 6 (1) (b) AVG.

4.9.3 Duur van de opslag or criteria om deze duur te definiëren
Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt als dat nodig is voor het besluit tot indienstneming. Na afronding van de online sollicitatie worden uw gegevens aan het einde van de wettelijke bewaartermijn (momenteel meestal zes maanden) verwijderd.

4.9.4 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
De verwerking van uw gegevens is nodig voor het besluit tot indienstneming, ofwel (pre)contractuele doelen. Er is dus geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

5. Externe dienstenaanbieders en externe inhoud

We hebben externe diensten en inhoud in onze website opgenomen. Wanneer u gebruikmaakt van zo'n dienst of wanneer inhoud van derden aan u wordt getoond, worden er technische communicatiegegevens tussen u en de desbetreffende dienstenaanbieder uitgewisseld.

Daarnaast kan het voorkomen dat de aanbieder van de betreffende diensten of inhoud uw gegevens verwerkt voor verdere, eigen doelen. Voor zover wij weten, hebben wij de diensten van derden en de inhoud van aanbieders die bewust gegevens voor hun eigen doelen verwerken op een zodanige wijze geconfigureerd dat ofwel de communicatie wordt stopgezet bij andere doelen dan de presentatie van inhoud of diensten op onze website, ofwel de communicatie uitsluitend plaatsvindt als u er actief voor kiest om van de dienst gebruik te maken. Aangezien wij geen invloed hebben op de gegevens die door derden worden verzameld en de verwerking daarvan, kunnen wij geen bindende informatie verschaffen over het proces en de omvang van de verwerking van uw gegevens.

Meer gegevens over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van uw gegevens vindt u daarom in de informatie van de gegevensbeheerders van de aanbieders van de diensten en inhoud die we hebben geïntegreerd:

6. Wie ontvangt mijn gegevens?

In ons bedrijf krijgen de afdelingen die uw gegevens nodig hebben om te voldoen aan de doelen die worden genoemd in deel 4 toegang tot die gegevens. Ook de dienstverleners (ook "verwerkers" genoemd) die wij inschakelen, kunnen toegang krijgen tot uw gegevens. De vereisten tot naleving van instructies, tot gegevensbeveiliging en tot vertrouwelijke behandeling van uw gegevens door deze dienstverleners worden gewaarborgd door middel van verwerkingscontracten.

Het doorgeven van gegevens aan andere ontvangers zoals reclamepartners, aanbieders van diensten op sociale media of wetshandhavingsinstanties (hierna "derden" genoemd) vindt uitsluitend plaats indien dat wettelijk vereist is of wanneer u uw toestemming hebt gegeven. In samenhang met de ontvangst van onze nieuwsbrief hebt u ermee ingestemd dat uw gegevens tevens worden doorgegeven aan de dochterondernemingen van onze bedrijvengroep Arvato Supply Chain Solutions voor het doel van reclame die is afgestemd op uw interesses. De vertrouwelijke behandeling van uw gegevens en de naleving van de regelgeving voor gegevensbescherming worden gewaarborgd door interne richtlijnen voor gegevensbescherming en gezamenlijk gegevensbeveiligingsbeheer.

7. Worden mijn gegevens verwerk in een derde land?

Voor zover de dienstverleners en/of derden zoals genoemd in deel 6 vestigingen buiten de EU/EER hebben, kan dat ertoe leiden dat uw gegevens worden overgedragen naar een land waar een voor de EU/EER passend niveau van gegevensbescherming niet kan worden gegarandeerd. Een dergelijk niveau van gegevensbescherming kan echter wel worden gegarandeerd met behulp van een passende waarborg. De modelcontractbepalingen van de Europese Commissie zijn een voorbeeld van een passende waarborg. Bij wijze van uitzondering kan worden afgezien van waarborgen als u uw toestemming geeft of als de overdracht naar een derde land noodzakelijk is om onze contractuele relatie uit te voeren. De EU-commissie heeft daarnaast bepaalde derde landen erkend als veilige derde landen, wat betekent dat een bedrijf in die gevallen geen passende waarborgen hoeft te geven.

Een overdracht naar een derde land vindt plaats door het gebruik van Google-diensten voor web-tracking en online reclame. De gegevens worden in principe door Google binnen de EU verwerkt. Google heeft slechts in uitzonderlijke gevallen toegang tot de gegevens in de VS, bijvoorbeeld vanwege technisch onderhoud.

Een overdracht naar een derde land kan ook plaatsvinden via onze nieuwsbrief, in het geval van gerichte reclame. Sommige van onze dochterondernemingen zijn gevestigd buiten de EU/EER (bijvoorbeeld in de VS of Shanghai). We hebben met deze dochterondernemingen modelcontractbepalingen afgesloten in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:NL:PDF.

8. Welke rechten inzake gegevensbescherming heb ik?

U hebt te allen tijde het recht op informatie over de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen. Als gegevens over u onjuist of niet meer up-to-date zijn, hebt u het recht om correctie te verlangen. Krachtens art. 17 en 18 AVG hebt u tevens het recht te verlangen dat uw gegevens worden gewist of de verwerking van uw gegevens wordt beperkt. U hebt mogelijk ook het recht de door u verstrekte gegevens in een gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen (ook "recht op dataportabiliteit" genoemd).

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde doelen, kunt u deze toestemming te allen tijde met vankrachtwording in de toekomst intrekken. De intrekking moet aan ons bedrijf worden gericht via het contactadres dat wordt genoemd in deel 1.

Krachtens art. 21 AVG hebt u op ieder moment het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens conform art. 6 (1) f AVG om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. Hetzelfde geldt voor geautomatiseerde procedures bij het gebruik van individuele cookies, voor zover deze niet absoluut noodzakelijk zijn voor het aanbieden van de website.

Daarnaast hebt u de mogelijkheid contact op te nemen met een autoriteit voor gegevensbescherming en daar een klacht in te dienen. De verantwoordelijke autoriteit is:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Germany
Phone: +49 211/38424-0
Fax: +49 211/38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Laatst bijgewerkt: April 2020